Thành tích tiêu biểu

  • 40.000 LAO ĐỘNG ĐÃ XUẤT CẢNH

  • 98% HÀI LÒNG VỀ DỊCH VỤ 

  • 15.000 ĐỐI TÁC NGHIỆP ĐOÀN NHẬT BẢN

 

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban

 

xuat-khau-lao-dong-nhat-ban